direct file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

direct file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm direct file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của direct file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • direct file

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tập tin trực tiếp

  tệp (tin) trực tiếp

  điện tử & viễn thông:

  tệp trực tiếp