directness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

directness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm directness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của directness.

Từ điển Anh Việt

  • directness

    /di'rektnis/

    * danh từ

    tính thẳng, tính trực tiếp

    tính thẳng, tính thẳng thắn, tính không quanh co úp mở (câu trả lời...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet