delta rays nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

delta rays nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm delta rays giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của delta rays.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • delta rays

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tia đenta