delta clock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

delta clock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm delta clock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của delta clock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • delta clock

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đồng hồ delta