curvilinear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curvilinear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curvilinear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curvilinear.

Từ điển Anh Việt

 • curvilinear

  /,kə:vi'liniə/

  * tính từ

  cong; (thuộc) đường cong

  curvilinear angle: góc đường cong

 • curvilinear

  cong, phí tuyến

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • curvilinear

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cong phi tuyến

  phi tuyến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • curvilinear

  Similar:

  curvilineal: characterized by or following a curved line

  curvilinear tracery

  curvilinear motion