curvilinear coordinate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curvilinear coordinate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curvilinear coordinate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curvilinear coordinate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curvilinear coordinate

    * kỹ thuật

    tọa độ cong