curvilinear angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curvilinear angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curvilinear angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curvilinear angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curvilinear angle

    * kỹ thuật

    góc cong