curvilinear translation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curvilinear translation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curvilinear translation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curvilinear translation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curvilinear translation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tịnh tiến cong