computation error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computation error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computation error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computation error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • computation error

    * kỹ thuật

    lỗi tính toán