competitive wages nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

competitive wages nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm competitive wages giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của competitive wages.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • competitive wages

    * kinh tế

    tiền lương có tính cạnh tranh