competitive power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

competitive power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm competitive power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của competitive power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • competitive power

    * kinh tế

    sức cạnh tranh