competitively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

competitively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm competitively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của competitively.

Từ điển Anh Việt

 • competitively

  * phó từ

  đủ khả năng cạnh tranh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • competitively

  in competition

  the companies should bid competitively

  Antonyms: noncompetitively