competitive products nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

competitive products nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm competitive products giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của competitive products.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • competitive products

    * kinh tế

    các sản phẩm (có sức) cạnh tranh