coarse regulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coarse regulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coarse regulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coarse regulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coarse regulation

    * kỹ thuật

    sự điều chỉnh thô