clearance of span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clearance of span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clearance of span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clearance of span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clearance of span

  * kỹ thuật

  khổ gầm cầu

  xây dựng:

  chiều cao nhịp

  tĩnh không dưới cầu