city slicker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

city slicker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm city slicker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của city slicker.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • city slicker

    a city dweller with sophisticated manners and clothing

    Synonyms: city boy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).