city map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

city map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm city map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của city map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • city map

    * kỹ thuật

    bản đồ thành phố