city air terminal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

city air terminal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm city air terminal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của city air terminal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • city air terminal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sân bay thành phố