choke control button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

choke control button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm choke control button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của choke control button.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • choke control button

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    nút gió