chill drawer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chill drawer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chill drawer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chill drawer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chill drawer

    * kỹ thuật

    thùng lạnh

    điện lạnh:

    ngăn kéo lạnh