cerebral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cerebral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cerebral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cerebral.

Từ điển Anh Việt

 • cerebral

  /'seribrəl/

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) âm quặt lưỡi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cerebral

  * kỹ thuật

  y học:

  thuộc não

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cerebral

  involving intelligence rather than emotions or instinct

  a cerebral approach to the problem

  cerebral drama

  Synonyms: intellectual

  Antonyms: emotional

  of or relating to the cerebrum or brain

  cerebral hemisphere

  cerebral activity