box both end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

box both end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm box both end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của box both end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • box both end

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đầu nối kép (khoan)