bottle house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottle house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottle house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottle house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bottle house

    * kinh tế

    bộ phận rót chai