blazing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blazing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blazing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blazing.

Từ điển Anh Việt

 • blazing

  /'bleiziɳ/

  * tính từ

  nóng rực; cháy sáng, rực sáng, sáng chói

  a blazing hot day: một ngày nóng như thiêu như đốt

  blazing sun: mặt trời sáng chói

  rõ ràng, rành rành, hiển nhiên

  a blazing lie: lời nói dối rành rành

  (săn bắn) ngửi thấy rõ (hơi con thú)

  blazing scent: hơi (con thú) còn ngửi thấy rõ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blazing

  * kỹ thuật

  vật lý:

  cháy sáng cháy rực

  dệt may:

  màu sặc sỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blazing

  shining intensely

  the blazing sun

  blinding headlights

  dazzling snow

  fulgent patterns of sunlight

  the glaring sun

  Synonyms: blinding, dazzling, fulgent, glaring, glary

  Similar:

  blaze: a strong flame that burns brightly

  the blaze spread rapidly

  blaze: shine brightly and intensively

  Meteors blazed across the atmosphere

  blaze away: shoot rapidly and repeatedly

  He blazed away at the men

  Synonyms: blaze

  blaze: burn brightly and intensely

  The summer sun alone can cause a pine to blaze

  blaze: move rapidly and as if blazing

  The spaceship blazed out into space

  Synonyms: blaze out

  blaze: indicate by marking trees with blazes

  blaze a trail

  blatant: without any attempt at concealment; completely obvious

  blatant disregard of the law

  a blatant appeal to vanity

  a blazing indiscretion

  Synonyms: conspicuous