barium hydroxide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barium hydroxide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barium hydroxide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barium hydroxide.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • barium hydroxide

    white poisonous crystals; made by dissolving barium oxide in water

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).