barium chloride nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barium chloride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barium chloride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barium chloride.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • barium chloride

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bari clorua