azo compound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azo compound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azo compound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azo compound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azo compound

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất dẫn xuất azo

    hợp chất azo