azole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azole.

Từ điển Anh Việt

  • azole

    * danh từ

    (hoá học) Nitơ