azonal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azonal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azonal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azonal.

Từ điển Anh Việt

 • azonal

  * tính từ

  (địa lý) phi địa đới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • azonal

  not divided into zones

  azonal heating

  Antonyms: zonal