azotes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azotes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azotes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azotes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azotes

    * kỹ thuật

    nitơ

    hóa học & vật liệu:

    chất đạm