avert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avert.

Từ điển Anh Việt

 • avert

  /ə'və:t/

  * ngoại động từ

  quay đi, ngoảnh đi

  to avert one's eyes from a terrible sight: ngoảnh đi trước một cảnh tượng ghê người

  to avert one's thoughts: nghĩ sang cái khác

  ngăn ngừa, ngăn chận, tránh, đẩy lui (tai nạn, cú đấm, nguy hiểm...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet