automated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automated.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automated

    * kỹ thuật

    máy móc hóa

    tự động hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet