automated transport systems nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automated transport systems nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automated transport systems giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automated transport systems.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automated transport systems

    * kinh tế

    hệ thống vận tải tự động hóa