automated machining cells nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automated machining cells nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automated machining cells giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automated machining cells.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automated machining cells

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ngăn gia công tự động