automated taller machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automated taller machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automated taller machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automated taller machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automated taller machine

    * kinh tế

    ghi-sê ngân hàng tự động

    máy giao dịch tự động

    máy rút tiền tự động