atlantic herring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atlantic herring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atlantic herring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atlantic herring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atlantic herring

    * kinh tế

    Cá trích Đại Tây Dương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atlantic herring

    important food fish; found in enormous shoals in the northern Atlantic

    Synonyms: Clupea harengus harengus