arrow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrow.

Từ điển Anh Việt

 • arrow

  /'ærou/

  * danh từ

  tên, mũi tên

  vật hình tên

  to have an arrow in one's quiver

  còn một mũi tên trong ống tên; (nghĩa bóng) còn phương tiện dự trữ

 • arrow

  (Tech) mũi tên (con trỏ)

 • arrow

  mũi tên (trên sơ đồ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arrow

  * kỹ thuật

  kim chỉ

  mũi tên

  mũi tên, mũi nhọn

  xây dựng:

  tay chỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arrow

  a mark to indicate a direction or relation

  Synonyms: pointer

  a projectile with a straight thin shaft and an arrowhead on one end and stabilizing vanes on the other; intended to be shot from a bow