approximate to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approximate to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approximate to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approximate to.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • approximate to

    * kỹ thuật

    xấp xỉ với