approximate convergence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approximate convergence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approximate convergence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approximate convergence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • approximate convergence

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự hội tụ xấp xỉ