approximate rendezvous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approximate rendezvous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approximate rendezvous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approximate rendezvous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • approximate rendezvous

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cuộc hẹn gần đúng chỗ

    cuộc hẹn gần đúng giờ