approximate reasoning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approximate reasoning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approximate reasoning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approximate reasoning.

Từ điển Anh Việt

  • approximate reasoning

    (Tech) lập luận gần đúng