applied system analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

applied system analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm applied system analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của applied system analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • applied system analysis

    * kinh tế

    phân tích hệ thống ứng dụng