applied fracture mechanics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

applied fracture mechanics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm applied fracture mechanics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của applied fracture mechanics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • applied fracture mechanics

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cơ học phá hủy ứng dụng