applied for information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

applied for information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm applied for information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của applied for information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • applied for information

    * kinh tế

    hỏi thông tin