along the gain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

along the gain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm along the gain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của along the gain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • along the gain

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lắp mộng dọc