along-shore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

along-shore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm along-shore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của along-shore.

Từ điển Anh Việt

  • along-shore

    /ə'lɔɳ'ʃɔ:/

    * phó từ

    dọc theo bờ biển, dài theo bờ biển