alongside bill of lading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alongside bill of lading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alongside bill of lading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alongside bill of lading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alongside bill of lading

    * kinh tế

    vận đơn nhận bốc

    vận đơn viết nhận tại bến (tàu)