adult male body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adult male body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adult male body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adult male body.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adult male body

    the body of an adult man

    Synonyms: man's body

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).