adultoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adultoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adultoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adultoid.

Từ điển Anh Việt

  • adultoid

    * danh từ

    dạng trưởng thành