adaptive assignment/time division multiple access (aa/tdma) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptive assignment/time division multiple access (aa/tdma) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptive assignment/time division multiple access (aa/tdma) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptive assignment/time division multiple access (aa/tdma).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adaptive assignment/time division multiple access (aa/tdma)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Gắn Tương thích/ Đa truy nhập phân theo thời gian